Inseridor/es Sociolaborals - UTE PIL 16-20 - Girona

8 semanas publicado
Administração e ...
Girona
Empresa privada

Descrição

UTE PIL 16-20
FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES – FUNDACIÓ RESILIS
Cerquem inseridors/res sociolaborals per a servei de pisos per a joventut de 16 a 20 anys vinculats a programes d’inserció laboral ubicats a Girona ciutat/Salt

Objecte del servei: Donar resposta a situacions i necessitats, educatives i laborals que requereixen una especialització tècnica en la inserció laboral dels joves així com preparar-se per un itinerari d’integració social.

Funcions a desenvolupar:
Conèixer i assumir la línia educativa i d’intervenció del servei, el reglament de regim intern, la programació i aquells documents vinculats al servei que la direcció posa a disposició.
Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari i si s’escau sociofamiliar. Aplicar els acords i les accions necessàries per tal de dur a terme el pla de treball individual del jove.
Executar accions i tràmits amb els agents socials que intervenen en el cas.
Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
Realitzar accions educatives.
Gestionar documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu així com el seu registre segons les indicacions del projecte.
Assistir a les reunions periòdiques segons convocatòria i dur a terme els criteris d’actuació i els acords presos.
Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.
Comunicar a la direcció qualsevol incidència relacionada amb el jove i el seu procés.
Atendre les situacions que es produeixin en els període de disponibilitat.

S’ofereix:
Substitució de llarga durada 100% de la jornada i possibilitat de vacant estable.
Horari: Preferentment matins i alguna tarda, segons necessitats del servei.
Disponibilitat: estar localitzable de 22:00h a les 8:00h per la incorporació immediata al servei durant 1 setmana (de dilluns a diumenge) de cada 5 setmanes.
Conveni laboral: Acció Social
Categoria laboral: Grup C personal Qualificat cicle general.
Salari: 18.239,90€ bruts anuals + complement de disponibilitat segons hores de localització.
Incorporació: a concretar

Requisitos

Imprescindible disposar titulació relacionada amb el món social, es valorarà disposar del CFGS en Integració Social.
És imprescindible domini del català parlat i escrit, i domini dels paquets informàtics estàndards.
Es valorarà coneixements d’àrab i/o francès i/o anglès.
Disposar de carnet de conduir.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Perfil competencial:
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Gestionar les crisis i els conflictes.
Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles.
Capacitat de treballar sota pressió.
Formar-se de manera continuada.

Detalhes da Vaga

Disciplina: Outros

A empresa contratante prefere manter seu nome privado. Ele será divulgado apenas a candidatos selecionados.

Este processo de contratação foi encerrado

O processo de contratação está fechado e não está aceitando novos Currículos

Indicar um amigo